Contact

Prashant Kale & Madhavi Pande


Address : S-89, Bharat Nagar,
                   Amravati Road, Nagpur – 440033


Phone : 91 - 86001 04890


Prashant Kale   : 91 - 81493 01321


E-mail : marriage@shwetketu.com


Visit : www.shwetketu.com